Hai Lực Dung Thông ( Vấn Đáp )- Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Từ Ân Ottawa, ON ngày 30.6.2019 )source https://www.phaphay.com/hai-luc-dung-thong-van-dap-thay-thich-phap-hoa-chua-tu-an-ottawa-on-ngay-30-6-2019/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này